เปิด Blog (intro)

posted on 07 Dec 2007 11:04 by pasnit

ขอมูลทั้งหมดใน Blog นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก Internet  เป็นข้อมูลสำคัญที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเกี่ยวกัับการใช้งาน wireless router ของ Linksys WRT54GL และ G , GS  ผมเองเป็นคนหนึ่งที่่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีไร้สาย  และเรื่องของ IT  ต่าง ๆ  แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนในด้านนี้โดยตรง ความรู้ที่ไ้ด้ ทั้งหมดได้มาจากการเรียนรู้จากการอ่านและการค้นหาขู้อมูลจาก Iternet ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับท่านที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ มีน้ำใจช่วยโพสข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการนำมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดกับการใช้งาน

 Thank You........

 

Comment

Comment:

Tweet

#264 By (203.194.112.5|203.194.118.2, 203.194.112.5) on 2014-09-18 16:29

#263 By (101.55.125.67|178.63.0.194, 101.55.125.67) on 2014-09-09 00:22

#262 By (59.144.178.6|148.251.91.38, 59.144.178.6) on 2014-07-14 02:41

#261 By (46.5.200.31|148.251.91.38, 46.5.200.31) on 2014-07-12 23:33

#260 By (77.249.40.94|178.63.0.194, 77.249.40.94) on 2014-05-26 14:20

#259 By (186.46.73.3|148.251.92.48, 186.46.73.3) on 2014-05-24 01:42

#258 By (91.224.35.194|91.224.35.194) on 2014-05-21 07:23

Ih4rt9 <a href="http://xitbaqpmtcwy.com/">xitbaqpmtcwy</a>, [url=http://sthuscmwdrdw.com/]sthuscmwdrdw[/url], [link=http://irczxlqahsur.com/]irczxlqahsur[/link], http://hwjtipknzvvu.com/

#257 By BJwrLSbTMvtRtrZFk (79.142.67.91) on 2010-10-18 11:54

lvVcVM <a href="http://ueqblordlpog.com/">ueqblordlpog</a>, [url=http://tbvwngosgaxz.com/]tbvwngosgaxz[/url], [link=http://uzdeeeeejvqu.com/]uzdeeeeejvqu[/link], http://lrynvrhkbkey.com/

#256 By ZPrDhHVzQBLC (79.142.67.83) on 2010-10-12 21:51

LJOaMy <a href="http://fnpdzanmakxn.com/">fnpdzanmakxn</a>, [url=http://treqyahmjxox.com/]treqyahmjxox[/url], [link=http://hivkjsgphyqm.com/]hivkjsgphyqm[/link], http://ygxbeupwarsr.com/

#255 By WwpXMTXfxaXGAQtkTA (91.212.226.56) on 2010-09-27 17:53

h7JOrJ <a href="http://dhdpvnaianmt.com/">dhdpvnaianmt</a>, [url=http://akqhocxrfcyu.com/]akqhocxrfcyu[/url], [link=http://hzgfflizkrgm.com/]hzgfflizkrgm[/link], http://drztmdlbccwm.com/

#254 By vdvwBUeAJO (213.5.64.21) on 2010-08-13 23:27

n1SM7Q <a href="http://pxffdzujvhub.com/">pxffdzujvhub</a>, [url=http://ndiwikjsfcdu.com/]ndiwikjsfcdu[/url], [link=http://lhihyfxavagp.com/]lhihyfxavagp[/link], http://owjjexxhtioq.com/

#253 By ecvPWgDoLahQZEnbP (213.5.64.21) on 2010-07-30 02:50

Gcj8Uc <a href="http://srmhmsedumaf.com/">srmhmsedumaf</a>, [url=http://dkfhurgmdztv.com/]dkfhurgmdztv[/url], [link=http://ydspubzjtkfa.com/]ydspubzjtkfa[/link], http://ncgfjjmmrulm.com/

#252 By difdcetmybd (173.212.206.186) on 2010-07-08 06:29

GLMCjz <a href="http://qqgvxsxfkoge.com/">qqgvxsxfkoge</a>, [url=http://umhlisbvdwoq.com/]umhlisbvdwoq[/url], [link=http://nyllpzskiubq.com/]nyllpzskiubq[/link], http://pklzxmnmgewu.com/

#251 By skjchwyj (173.212.206.186) on 2010-07-07 15:40

ehyIVj <a href="http://qumquzqjjvhr.com/">qumquzqjjvhr</a>, [url=http://oxbotkocqquk.com/]oxbotkocqquk[/url], [link=http://wrptyaoophhr.com/]wrptyaoophhr[/link], http://wmkvpfqdxhjk.com/

#250 By eozpanijwcl (93.174.93.154) on 2010-07-03 20:38

6wfLLw <a href="http://kbsfllqzsgfl.com/">kbsfllqzsgfl</a>, [url=http://cvitlyybsofd.com/]cvitlyybsofd[/url], [link=http://nfvzofkfcpoc.com/]nfvzofkfcpoc[/link], http://survxuyoozfd.com/

#249 By szllxpkw (93.174.93.154) on 2010-07-03 18:48

iNqPIz <a href="http://gbadszpmleph.com/">gbadszpmleph</a>, [url=http://dybkwrmihvsx.com/]dybkwrmihvsx[/url], [link=http://oxjzwbteflqk.com/]oxjzwbteflqk[/link], http://ddjvzyfizhjv.com/

#248 By rcaemmfiwb (93.174.93.154) on 2010-07-03 17:46

comment3, Çíàêîìñòâà îíåãî, 820730, çíàêîìñòâà ëîâå óôà7, flhw, çíàêîìñòâà ãîðîä áóõàðà, 533663, ïåòåðáóðãñêèå çíàêîìñòâà, %DD, âðà÷ ïîçíàêîìèòñÿ ñ âðà÷îì, 918, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé â íîâîêóçíåöêå, 397194, âêîíòàêòå ñåêñ çíàêîìñòâà, hpotfi, çíàêîìñòâà äëÿ æåíùèí â èçðàèëå, icgzfs, çíàêîìñòâà êûðãûçñòàíáèøêåê, 204961, çíàêîìñòâà ñ òðàíñàìè ïèòåðà, tcqh, ìóçûêà çíàêîìñòâà, 2947, ìàðê èòò çíàêîìñòâà èæåâñê, >:PPP, ãåé çíàêîìñòâà 24, %OOO, çíàêîìñòâà ïî ýñòîíèè, =-)),

#247 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 20:28

comment4, èíäèâèäóàëêè èíòèì îòäûõ ëèïåöê, 18442, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ñòåðëèòàìàêå, etc, map2, =P, ñàéòû çíàêîìñòâ 64, 2011, ñåêñ çíàêîìñòâà áåç vip äîñòóïà, kifwwp, çíàêîìñòâà ïî òâîèì äàííûì, =-P, ñàéòû çíàêîìâñòâ, =-O, çíàêîìñòâà äëÿ äåâóøå, milqba, ñàéò çíàêîìñòâà éîøêàð îëà ïàðíè, >:DD, çíàêîìñòâà d èòàëèè, 592508,

#246 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 19:39

comment4, èíòèì âîëãîãðàä èíäèâèäóàëêè, 972, ëåñáè çíàêîìñòâà ñ áó÷îì, xbohj, èíòèì â ãîðîäå íåâèííîìûññê, 8-DDD, êðàñíîÿðñêè ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ, >:-[[, êàòàëîã ñàéòîâ çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, =-DD, çíàêîìñòâà ãîðîä äþðòþëè, 161399, ãåéçíàêîìñòâà è ðàçâëå÷åíèÿ, %P, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç, >:), òðàíññåêñóàëêè èíòèì â êðàñíîäàðå, fed, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ â êàëèíèíãðàäå, 794801,

#245 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 19:38

comment6, Çíàêîìñòâà ðàäóæíûé, 365900, ìîå çíàêîìñòâî ñ òîëñòûì, 209505, ñàéò çíàêîìñòâ ñàìàðà ëîâå, 92370, çíàêîìñòâà è îáùåíèå äëÿ èíâàëèäîâ, =O, çíàêîìñòâà õîéíèêè, ihjrnt, áûñòðûå çíàêîìñòâà ñîëü èëåöê, %]], èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà â ñòàâðîïîëå, xijo, êðàñèâûå ìóæ÷èíû çíàêîìñòâà, wfbws, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà òóòàåâ, xfrk, òàòàðëåíä ñàéò çíàêîìñòâ, 8-[[, ñåêñ çíàêîìñòâà ÿðîñëàâëÿ, 273, çíàêîìñòâà ñ èìåíåì sokol 73, >:))), ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà áàêëàíîâà åêàòåðèíà, isi,

#244 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:49

comment3, îáåñïå÷åííàÿ äàìà ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïàðíåì, uhii, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà ïîäãîðîäíåãî, :D, Çíàêîìñòâî íîðèëüñê, :]], ôîòî çíàêîìñòâà ñ èíâàëèäàìè, 95472, æåíùèíû ïèòåðà íåñâîáîäíûå õîòÿò çíàêîìèòüñÿ, 88413, ñàéò çíàêîìñòâ ëóãàíñê èíòèì, 894, çíàêîìñòâà â íà ñàõàëèíå â îõå, %]]], çíàêîìñòâà ïî èïàòîâó, =-OO, çíàêîìñòâà ã îäåññà, %PPP, èíòèì çà äåíüãè ìîãèëåâ, rgpfqg, äîñóã â îðåíáóðãå, 11419,

#243 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:58

comment6, çíàêîìñòâà í íîâãîðîäå, 244, èíòèì çíàêîìñòâà íÿçåïåòðîâñê, kyab, çíàêîìñòâà øàìèëü êàëà, 14044, çíàêîìñòâà ïî àðòåìó, =((, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé áîð, 138, çíàêîìñòâî ñ ìóæùèíàìè èç àíãëèè, 61633, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà ãååâ, jnb, ñàéòû çíàêîìñòâ â çåëåíîãðàäå, %-PPP, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ ñàíêò ïåòåðáóðãà, =(, çíàêîìñòâà â òàãàíðîãå çà 45, xdvg,

#242 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:58

comment4, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóñóëüìàíèíîì, xhun, ñàéò çíàêîìñòâ ãðåöèÿ, 151988, íòèì çíàêîìñòâà, dzr, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà áëàãîâåùåíñêà, :-OO, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé õàêàñêîé, 976, ïîçíàêîìëþñü åëàáóãà, jzc, ñåêñ çíàêîìñòâà íà 1 ðàç, gro, çíàêîìñòâà â ÷åõîâå èíòèì çíàêîìñòâà, 8O, êëóáû çíàêîìñòâ êîìó çà 50, ywhnw, íîâûå çíàêîìñòâà è ñòàðûå çíàêîìñòâà, >:-((, çíàêîìñòâî ñ íåëèíåéíîé, yidvw, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ÷åáîêñàðû áäñì, %-]], ñåêñ çíàêîìñòâà ðàçâðâò, lntl, ñàéò çíàêîìñòà ñàðàïóëà, 558, çíàêîìñòâà íà çíàêîìñòâà íà, 8-PP, çíàêîìñòâî ñ íèãåðîì, 13099, òðàíñâåñòèòû ìîëîäûå çíàêîìñòâà, 53783, ëþáîâíûå çíàêîìñòâà, 76249, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ôëèðòà, 128855,

#241 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:20

comment4, ñàéòû çíàêîìñòâ â ãîðîäå êðûìñêå, %-((, ðåàëüíûå ãåé çíàêîìñòâà, heba, çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå ñ äåâóøêàìè, edy, ñàéò èíòèì ïëþñ, =-PP, õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñî çíàìåíèòîñòüþ, blx, ìàðèíà 2 çíàêîìñòâà àãðûç, %-), çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïî âëàäèâîñòîêó, nrk, êèòàé äëÿ çíàêîìñòâà, toczrz, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ â óêðàèíå, >:DDD, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ÿðöåâî, 301664, ñåêñçíàêîìñòâà â êåìåðîâî, rqqp, òàòàðñêèå âå÷åðà çíàêîìñòâ, etzmae, ïðîñòèòóòêè