เปิด Blog (intro)

posted on 07 Dec 2007 11:04 by pasnit

ขอมูลทั้งหมดใน Blog นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก Internet  เป็นข้อมูลสำคัญที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเกี่ยวกัับการใช้งาน wireless router ของ Linksys WRT54GL และ G , GS  ผมเองเป็นคนหนึ่งที่่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีไร้สาย  และเรื่องของ IT  ต่าง ๆ  แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนในด้านนี้โดยตรง ความรู้ที่ไ้ด้ ทั้งหมดได้มาจากการเรียนรู้จากการอ่านและการค้นหาขู้อมูลจาก Iternet ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับท่านที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ มีน้ำใจช่วยโพสข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการนำมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดกับการใช้งาน

 Thank You........

 

Comment

Comment:

Tweet

comment2, çíàêîìñòâà izi, vdp, çíàêîìñòâà ñ áèñåêñóàëüíîé äåâóøêîé â ìàðèóïîëå, 140421, çíàêîìñòâà â êðàñàâå, 895672, çíàêîìñòâà ñ ëþäìè, %DD, îðåí çíàêîìñòâà, 8PP, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà íîâî÷åðêàññêà, uqp, ñàéò çíàêîìñòâà ãîðîäà áàðíàóëà, 9000, çíàêîìñòâà ñòîìàòîëîã, vpflil, çíàêîìñòâî â éåìåíå, =OOO, çíàêîìñòâà õî÷ó êóíè, bqf, çíàêîìñòâî ã áóäåííîâñê, 7433, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â êàðàãàíäå, xgpf, çíàêîìñòâà ã áåëåáåÿ, 8-O, õà÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ, tiz, ÷åëíèíñêèå ñåêñ ñàéòû çíàêîìñòâ, 795366, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíÿìè èç êàëèíèíãðàäà, 845, çíàêîìñòâî ñî ñëàáîñëûøàùèìè äåâóøêàìè, 888515, ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé 60 ëåò, furkwk,

#214 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-23 22:16

comment3, çíàêîìñòâà òîï äåâóøåê, 84666, çíàêîìñòâî ñ ÷å÷åíöàìè â êàçàíè, utlkd, çíàêîìñòâà ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ðåæ, 57481, îðõèäåÿ àãåíñòâî çíàêîìñòâî, 446, Ïîëîöê çíàêîìñòâà, 868, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû îò 30 ëåò, vntgvw, çíàêîìñòâî ñ îäèíîêîé äåâóøêîé, 83010, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ ÿ çàìóæåì ìóðìàíñê, vmq, çíàêîìñòâà áåëåáåé ðá, 2460, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè ÷åáîêñàðû, 971913, ñèìïîòè÷íàÿ äåâóøêà èç óôû õî÷åò ïîçíàêîìèòñÿ, ndsh, ñàéò çíàêîìñòâ liveinter, 670367, èíòèì â òâåðè, hlmjsi,

#213 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 22:03

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïëîòíûì ïàðíåì, 8-D, ñîá÷àê ñåêñ, >:DD, ñà âêîíòàêòå, 8D, âàëóéêè çíàêîìñòà, edw, ñåêñ çíàêîìñòâà þæíîóðàëüñê, 8-], ñåìåéíûå áè ñåêñè, 147988, çíàêîìñòâà óêð îäåññà, 8-P, çíàêîìñòâà ìàðãàðèòà åêàòåðèíáóðã, 873, ñàìàðà ñåêñ çíàêîìñòâà ñ çàìóæíåé, 469352, ñàéò çíàêîìñòâ óôû, fjsmfb, çíàêîìñòâà æåíùèíû ñî÷è, ymsk, çíàêîìñòâî ïîäçåìêå, :OO, áüþòèôóë ïèïë ñàéò çíàêîìñòâ, 364,

#212 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 22:03

comment3, çíàêîìñòâà ñ öåëüþ òðàõíóòü, 066, ôîòî êðàñèâûõ ñåêñ ìîëîäûå, qtnz, èçðàèëüñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà, %-]], ñàéò çíàêîìñòâ ã ñìîëåíñê, =[, äåâóøêà ñòðàïîí ïîçíàêîìèòüñÿ, 007661, ñàéò çíàêîìñòâ â ñåâåðîìîðñêå, 8PPP, ñàéòû çíàêîìñòâ âëàäèâîñòîêà, 8[, çíàêîìñòà íèêîëàåâ óêðàèíà, fmng, òàòàðî÷êà èç óôû ïîçíàêîìèòñÿ, 4950, ãåé çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè, %-]]], çíàêîìñòâà áåëûé ðó÷åé, 961,

#211 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 21:14

comment2, òàäæèêèñòàí ñàéòè çíàêîìñòâà, 422039, îäèíîêàÿ äåâóøêà ìå÷òàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, 8563, ñàéòû çíàêîìñòëþñû è ìèíóñû, zar, ñåêñ â óëàíóäý, 4750, ÷åðåïîâåö èíäèâèäóàëêè, jppbx, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñë³õ, 08615, çíàêîìñòâî êîíñòàíòèíîâñê ðîñòîâñêîé îáëàñòè, =PP, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíÿìè, 878107, âèîëåòà ñàéò çíàêîìñòâ, 58497, çíàêîìñòâà ðåãèîí äàãåñòàí, >:OO, áåðåìåííàÿ õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, :-[[[, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ ñåðüåçíûìè ìóæ÷èíàìè, 764, èíòèì â òâåðè, :-(((, çíàêîìñòâà äåâóøêàé ñ êîëïèíî, :(, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì èç áàðíàóëà, acawzv, çíàêîìñòâî ñ ãååì â îðëå, lsfxqf, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû îò 35, :)), èùó âèðòóàëüíûé ñåêñ, 827997, çíàêîìñòâà àëàòûðü, :((,

#210 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 20:31

comment5, ãðóïïîâîé èíòèì, ryrhod, ñàéòû ïîðíî çíàêîìñòâ â ëàòâèè, >:-(((, ÷àòû çíàêîìñòâà ëþáåðåö, 8-DDD, çíàêîìñòâà ñåêñ âòðîåì óôà, 363, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ïàâëîäàðà, %D, êëóá ëþáèòåëåé àíàëüíîãî ñåêñà, :-PPP, æåíùèíà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, 4845, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â íàäûìå, 8DD, ñàéò çíàêîìñòâ â þðãå, 42556, çíàêîìñòâî ãîðîä ìåæäóðå÷åíñê, %((, ïðîñòèòóòêè ãðóïïîâîé ñåêñ, xly, çíàêîìñòâà â ñàëüñêå þëèÿ àëåêñååâà èãîðåâíà, =-))), çíàêîìñòâà ãîðîä ãðÿçè, 751287, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ëàíãåïàñ, 553677, êðàñíîäàð èùó ìóæ÷èíó äëÿ ñåêñà, 8-DD, èíòèì çíàêîìñòâà î ñàõàëèí, :))), çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè â ñàëàâàò, rahwqz, çíàêîìñòâî äëÿ èíòèâíûõ âñòðå÷, >:-PPP,

#209 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 20:31

comment5, çíàêîìñòâà àôðîäèòå, 757408, êëóá çíàêîìñò êîìó 60 ëåò, oknecr, çíàêîìñòâà íîâîêóéáûøâñê, 621315, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íÿíäîìà, 2557, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ïî áåëîðóñè, 6223, çíàêîìñòâà âîëîñàòàÿ ïîäìûøêà, =[[[, èíòèì àíèìå, mby, çíàêîìñòâà â òàëîâîé, tdkd, áäñì çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, oymp, ñåêñ ïàðíóõà ñ ïîæèëûìè æåíùèíàìè, wlkd, çíàêîìñòâà íà ðàìáëåðå â à÷èíñêå, >:((, ñàéò çíàêîìñòìð, eiini, Âàíèíî çíàêîìñòâà, 283,

#208 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 20:23

comment2, ñåðïóõîâ çíàêîìñòâà, 8OOO, çíàêîìñòâà ã äóáíà, 4775, çíàêîìñòâà ñåìåéíûõ ïàð äëÿ ñâèíãà, whhj, çíàêîìñòâà íà ñàéòå èíòèì êîíòàêò, xaiaz, Àðìÿíêè çíàêîìñòâî, 272990, çíàêîìñòâà íîâûå ïàðíè äåâóøêè, lsub, çíàêîìñòâà äëÿ òàòàð â óëüÿíîâñêå, dbsgv, çíàêîìñòâà ãîðîäà èæåâñêå, lwlhl, ïðîñòèòóòêè íîâîñèáèðñê, %), òîëñòûå æåíùèíû çíàêîìñòâà óêðàèíà, =-P, èíîòðàííûå çíàêîìñòâà, :[[, ìóðìàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâà, ryzscx, íèêîëàåâñêàÿ îáëàñòü âîçíåñåíñê çíàêîìñòâà, 7191,

#207 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 20:23

comment6, Çíàêîìñòâà ýñòîíèÿ, %-], ãîðîä êîñòþêîâè÷è çíàêîìñòâà, 687, èíòèì çíàêîìñòâà òàãàíðîã, 557278, îãîíåê çíàêîìñòâà, =OO, çíàêîìñòâà ïî ã îáíèíñê, 028, çíàêîìñòâà äåâóøêà èùåò äåâóøêó ìîñêâà, 94411, çíàêîìñòâà up, 470095, ñåâåðîáàéêàëüñê çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, auxapg, çíàêîìñòâî äëÿ ìóæ÷èí çàðóáåæîì, 148802, çíàêîìñòâ ñèñòåìû ìàìáà, 03111, èíòèì çíàêîìñòâà ñèì, flx, çíàêîìñòâà ïåâåê, 607389, õî÷ó çíàêîìèòñà ñ ÷å÷åíñêèìè äåâóøêàìè, 3648, ïàâëîäàð ãîðîä çíàêîìñòâ, 56690, äåíèñ 21 ìîñêâà çíàêîìñòâà ïðàæñêàÿ, 71402, map2, wfgubo, çíàêîìñòâà â ìîëäîâå ñ ëåäè, :], ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ êîâ, 42055,

#206 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 19:52

comment6, ñâèíãåð èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìèíñê, >:-O, çíàêîìñòâà ñðåäè òàòàð â ìîñêâå, qpkq, çíàêîìñòâà â óñîëüå ñèáèðñêîå, >:[[, çíàêîìñòâî áåðëèîçà è áåçäîìíîãî, 13854, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â òîðæêå, dawxhj, çíàêîìñòâà äë ãðóïïîâîãî ñåêñà, 3225, ãåé çíàêîìñòâà â &