เปิด Blog (intro)

posted on 07 Dec 2007 11:04 by pasnit

ขอมูลทั้งหมดใน Blog นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก Internet  เป็นข้อมูลสำคัญที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเกี่ยวกัับการใช้งาน wireless router ของ Linksys WRT54GL และ G , GS  ผมเองเป็นคนหนึ่งที่่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีไร้สาย  และเรื่องของ IT  ต่าง ๆ  แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนในด้านนี้โดยตรง ความรู้ที่ไ้ด้ ทั้งหมดได้มาจากการเรียนรู้จากการอ่านและการค้นหาขู้อมูลจาก Iternet ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับท่านที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ มีน้ำใจช่วยโพสข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการนำมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดกับการใช้งาน

 Thank You........

 

Comment

Comment:

Tweet

comment3, çíàêîìñòâà â âîëæñêîì, 8-PPP, êëóá çíàêîìñòâ â ãîðîäå êàðàãàíäå, %-(((, çíàêîìñòâà òîï ìîëîäûå, pdcrwj, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â âèòåáñêå, 834187, ñåêñ çíàêîìñòâà îò ìîëîäûå, 8)), ñåêñ ïîæèëûõ æåíùèí ïàðíè, 8), çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â êàçàíå, 0238, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ, 060, ñåêñ â íàõàáèíî, 635, ðîñòîâíà äîíó çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé, cmptp, çíàêîìñòâà ñ ïûøêàìè, %-PPP, èíãóøñêèå äåâóøêè çíàêîìñòâà, 4924, çíàêîìñòâà ñ ýìà, >:D, ñàéò çíàêîìñòâ kazahi, ewhcth, çíàêîìñòâà ïî í ÷åëíû, 3497, êðàñíîÿðñêèé ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ, kistc,

#164 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 08:29

comment6, ñåêñ ìàñàæ, 4796, vip çíàêîìñòâà òþìåíè, zlpo, çíàêîìñòâî ìóæ÷èíîé, %OO, ñåêñ õî÷ó, =PPP, çíàêîìñòâî ñåêñ ãîðîä øàõòû, =OO, rambler çíàêîìñòâà áîðÿ áåëàðóñü áîðèñîâ, =(((, èíòèì çà äåíüãè êèåâ, 162, nsk çíàêîìñòâà, fuu, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â âëàäèâîñòîêå, mgviga, ñàéò çíàêîìñòî âëàäèìèðóâîëèíñêîìó, %((, çíàêîìñòâà 24 îðåí, 8),

#163 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 04:41

comment2, çíàêîìñòâà ãîðîä æóêîâñêèé, dtp, ñàéòû çíàêîìñòâ âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, 606, çíàêîìñòâà ìîñêâà ìåòðî, 873674, çíàêîìñòâà ëèïåöêàÿ îáëàñòü, oyib, romantikcollechin çíàêîìñòâà ãîðîä íîâûé óðåíãîé, 4813, çíàêîìñòâà ðóáöîâñê àëòàé, 8[, ãîðîä àíãåëîâ ñàéò çíàêîìñòâ, 333, çíàêîìñòâà äåøåâûå èíäèâèäóàëêè ìîñêâû, 245, çíàêîìñòà ñ äåâóøêîé, aovnv, ñàéò çíàêîìñòâ áðà÷íîå àãåíñòâî, syla,

#162 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-23 04:41

comment2, çíàêîìñòâà â ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, 44315, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãîðîä âîðîíåæ, mwofd, ñàäî ìàçî çíàêîìñòâà â òóëå, 75760, íàéòè çíàêîìñòâà ïîçíàêîìèòñÿ íåãðû ãåé, 658803, ÷åðíèãîîçíàêîìèòñÿ ñåêñ, 8-(, çíàêîìñòâî ïî ñòàâðàïîëüñêîìó êðàþ, ppe, çíàêîìñòâà äëÿ ñóêñà â êðèâîì ðîãå, 8609, âèðòóàëüíûé ñåêñ ñ äæàíîé êîâîé, 5691, èíòèì çíàêîìñòâà ìóðàøè, >:-DDD, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â åêàòåðèíáóðãå, jcq, èíòèì çíàêîìñòâà óññóðèéñê, 95134, ÷àò çíàêîìñòâ òóëû, >:-), ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â âíîâãîðîäå, lnzksn, çíàêîìñòâà â íàâîñèáèðñêå, 8-DD, ñàéòû çíàêîìñòâ íàá ÷åëíîâ, ohqx, èíòèì çíàêîìòâî â êîñòðîìå, 85650,

#161 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 01:38

comment3, çíàêîìñòâî ñ ïîýçèåé ïìð, %-)), íèæíåâàðòîâñê èíòèì âñòðå÷è, 09488, çíàêîìñòâî ñìîëåíñê äîðîãîáóæ, hofn, çíàêîìñòâî â êàëèíèíãðàäå, 1129, áåðåìåííàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, >:(((, map, :], çíàêîìñòâà â ãîðîäå òþìåíè ìóæ÷èíû, 164, ñàéò çíàêîìñòâ áëþñèñòåì, 052803, çíàêîìñòâà íà êóáàíå, 8-(((, ãåîðãèåâñê èíòèì, 645, çíàêîìñòâà â ãëàçîâå, ulcapc, çíàêîìñòâî êîíòàêò, =-))), äåâóøêà ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà õàðüêîâ, :-))), çíàêîìñòâî òåìèðòàó, 8D, èëüèíöû çíàêîìñòâà, uvhp, çíàêîìñòâî äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ ïàðíåì â ñóðãóòå, wmj, çíàêîìñòâà òâåðè, %-), çíàêîìñòâî òðàíññåêñóàë íîâîñèáèðñê, 917728, çíàêîìñòâà â ÿëóòîðîâñêå, =-],

#160 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 01:38

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â èðêóòñê, bxx, çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå ëåñáè, yulv, èíòèì çíàêîìñòâà òîðîïåö, 8]], çíàêîìñòâà âîëîâî, 6891, êëóá çíàêîìñòâ â èíãóøåòèè, 69752, galaxy ñàéò çíàêîìñòâ, bzfbu, âëàäèâîñòîê þðà çíàêîìñòâà 74, =((, çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ åêàòåðèíáóðã, :-[, ñàéòs çíàêîìñòâ â ìàãíèòîãîðñêå, zjccx, ôåäîðîâêà çíàêîìñòâà, %-]], ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â áàøêîðòîñòàíå, 212753, âèðòóàëüíèå çíàêîìñòâà, fzdaxl, map3, 248, çàìóæíèþ äëÿ ñåêñà, 8-)),

#159 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 01:25

comment1, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â mamba, 119292, íîéòè ñåêñ, 483, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç àìåðèêè, 940, ÷àò çíàêîìñòâ áåëãîðîä, >:-PP, íîâîóðàëüñê èíòèì, =PP, çíàêîìñòâà íàáåðåæíûå ÷åëíû ýëüâèðà, 8-O, ñàéò çíàêîìñòâ â æóêîâñêîì, 2790, êëóá çíàêîìñòâ åêàòåðèíáóðã, =-(, çíàêîìñòâà íàæìè äà èëè íåò, 577, çíàêîìñòâà on line ìîñêâà è îáëàñòü, 4521, ñëóæáû çíàêîìñò, >:-OO, çíàêîìñòâî ãîðîä çåÿ, %PPP,

#158 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 01:24

comment2, ç